Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Udział w konferencji naukowej pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - wymiana doświadczeń z innymi projektami LIFE+Wtorek, 01 lipca 2014

W ramach współpracy pomiędzy projektami LIFE+, pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego zaangażowani w projekt „LIFE Pieniny PL”, wzięli udział w konferencji pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, zorganizowanej przez Wigierski Park Narodowy w Gawrych Ruda, w dniach 27-28 maja 2014 r., Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu o numerze LIFE11 NAT/PL/000431.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z działalnością WigierskiegoPN w zakresie realizacji projektu, dotychczasowymi osiągnięciami oraz doświadczeniami. Informacje te zostały przekazane w formie  prezentacji w pierwszym dniu spotkania, gdzie rezultaty działań, swoje spostrzeżenia i wyniki badań przedstawili pracownicy WPN. Zaprezentowano następujące wykłady:

 • Charakterystyka projektu - Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (Lech Krzysztofiak)
 • Wykupy gruntów metodą ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (Dorota Zaborowska)
 • Zwalczanie niecierpka gruczołowatego w WPN (Lech Krzysztofiak)
 • Ochrona płazów na terenie „Ostoi Wigierskiej” (Anna Krzysztofiak)
 • Działania edukacyjne w ramach realizowanego projektu LIFE+ (Joanna Adamczewska)
 • Ochrona bioróżnorodności gleb obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w świetle badań pilotażowych nad fauną skoczonogów (Skarżyński Dariusz, Krzysztofiak Anna, Piwnik Agata, Uniwersytet Wrocławski, Wigierski PN).

Po zakończeniu części referatowej przedstawiono uczestnikom bazę dydaktyczną nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry (Ośrodek Edukacji Środowiskowej), gdzie odbywają się praktyczne zajęcia edukacyjne dla społeczności lokalnej oraz uczniów i nauczycieli z całego kraju, mające na celu podnoszenie wiedzy na temat bogactwa i różnorodności flory i fauny Wigier oraz ich ochrony.  W części kameralnej swoje wystąpienia mieli również zaproszeni gości, w tym naukowcy i pracownicy innych parków narodowych, gdzie przedstawili różne sposoby ochrony poszczególnych elementów środowiska naturalnego i ich zagrożenia. Prezentacje dotyczyły następujących tematów:

 • Relacja drapieżnik - ofiara. Czy możliwe jest ograniczenie wpływu drapieżnictwa norki amerykańskiej na populacje ptaków? Przykład Biebrzańskiego Parku Narodowego (Urszula Biereżnoj-Bazille; Biebrzański PN)
 • Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym (Danuta Pepłowska-Marczak, Dawid Marczak; Kampinoski PN)
 • Czynna ochrona żółwia błotnego na obszarze Natura 2000 „Ostoja Poleska” (Radosław Olszewski; Poleski PN)
 • Ochrona żółwia błotnego i kumaka na nizinach północnej Europy (Marek Maciantowicz; RDLP w Zielonej Górze)
 • Ochrona głuszca w Puszczy Augustowskiej, projekt LIFE+ (Tadeusz Wilczyński, Dorota Ławreszuk; Nadleśnictwo Głęboki Bród)
 • Czynna ochrona gatunkowa roślin i grzybów jest potrzebna? (Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Warszawski)
 • Realizacja wybranych działań ochrony czynnej w ramach projektu LIFE+ (Barbara Tokarska-Guzik, Artur Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego)
 • Inwazyjne gatunki roślin w niżowych lasach gospodarczych na przykładzie LKP Lasy Doliny Baryczy- wzorce rozmieszczenia iliczebności populacji (Zygmunt Dajdok, Marek Malicki, Remigiusz Pielech , Ewa Szczęśniak, Uniwersytet Wrocławski)
 • Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 „Ostoja Poleska” (Marzena Kaczor, Poleski PN). 

Drugi dzień konferencji pozwolił na zapoznanie się w terenie z rezultatami dotychczasowych działań w realizowanych przez WPN ramach projektu LIFE. W trakcie sesji terenowej zaprezentowano m. in. przepusty dla płazów, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, rezultaty zwalczania roślin inwazyjnych czy mechaniczne metody chroniące wody gruntowe i glebę przed zanieczyszczeniem obronikiem (płyty betonowe).

Uczestnictwo w Konferencji Naukowej organizowanej przez Wigierski PN dało możliwość pracownikom Pienińskiego PN zaangażowanym w realizację projektu „LIFE Pieniny PL” zdobycie nowych doświadczeń i poznanie rozwiązań, które będą mogły zostać zastosowane na terenie PPN dla polepszenia działań w zakresie ochrony przrody i zwiększenia świadomości społeczności lokalnej na temat różnorodności biologicznej Pienin i jej zachowania dla przyszłych pokoleń.   

tekst: Agnieszka Trzaska

 

GALERIA