Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

O projekcie

 

prezentacja

 

Projekt „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny"” współfinansowany przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D
Czas trwania: 01.09.2013 – 30.06.2018
Całkowity budżet: 1 276 538 EUR
Wkład UE: 638 269 EUR (50%)
Wkład NFOŚiGW: 573 924 EUR (45%)
Wkład PPN: 64 345 EUR (5%)

Obszar „Pieniny” najlepiej charakteryzuje słowo „mozaika”. Ogromnemu bogactwu przyrodniczemu i zróżnicowaniu krajobrazowemu towarzyszy mozaika rozdrobnionej własności gruntów i mozaika metod ochrony koniecznych dla zachowania jego specyfiki. 

Nadrzędnym celem projektu realizowanego w latach 2013-2018 jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze „Pieniny” przez przywrócenie tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki na gruntach wykupionych w trakcie trwania projektu oraz przez wykonywanie zabiegów ograniczających negatywny wpływ człowieka na przyrodę Pienin. W ramach projektu zaplanowano działania ochrony czynnej w murawach kserotermicznych (6210), górskich łąkach konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie (6520), młakach górskich (7230), żyznych buczynach (9130) i ciepłolubnych buczynach storczykowych (9150).

Wykupy gruntów i objęcie ich ochroną
Jednym z największych utrudnień w prowadzeniu działań ochronnych jest skomplikowana struktura własności. Ponad 40% gruntów w obszarze „Pieniny” to grunty prywatne, wspólnotowe, gminne itp. W trakcie realizacji projektu planowany jest wykup około 40 ha gruntów od prywatnych właścicieli. W przypadku nieleśnych siedlisk przyrodniczych (łąki, młaki, murawy), których powierzchnia została oszacowana na 24 ha, zaplanowano objęcie ich zabiegami (odkrzaczanie, coroczne koszenie z usuwaniem biomasy i zwartej warstwy uschłych traw z lat ubiegłych czyli wojłoku) kształtującymi dotychczasowy ich stan i bogactwo florystyczne. W odniesieniu do terenów pokrytych lasem (pozostałe 16 ha) planowane jest wyłączenie ich z dotychczasowej eksploatacji.

Remonty szlaków
W projekcie przewidziany został remont 1260 m szlaków turystycznych w celu ochrony siedlisk przyrodniczych żyznych buczyn (9130), ciepłolubnych buczyn storczykowych (9150) przed nadmiernym użytkowaniem turystycznym (skróty szlaków, szerokie rozdeptania gruntu powodujące erozję gleby). Dodatkowo w ramach projektu planowane są remonty lub wymiana elementów infrastruktury technicznej szlaków (drogowskazy, tablice informacyjne, ławy, schododrabiny itp.). Remonty przeprowadzone zostaną na kilku odcinkach w rejonie Trzech Koron, Góry Zamkowej, Czerteża i Sosnowa.

Poprawa warunków bytowania dla pszonaka pienińskiego
Pszonak pieniński rosnący w rejonie wzgórza zamkowego w Czorsztynie narażony jest na mechaniczne niszczenie związane z koniecznością dokonywania tymczasowych napraw niszczejących murów zewnętrznych Zamku Czorsztyn. Zagrażają mu również niekorzystne zmiany w siedlisku m.in. zarastanie przez krzewy. W ramach planowanych czynności zostanie dokończone utrwalanie zewnętrznych murów zamku, co umożliwi zlikwidowanie zaplecza remontowego i uporządkowanie terenu. Wykonane zostanie również cykliczne, coroczne odkrzaczanie muraw w jego otoczeniu.

Zabiegi na murawach
Od chwili zaniechania tradycyjnego użytkowania muraw, wykorzystywanych jako miejsca wypasu dla owiec i bydła, obserwuje się ciągłe pojawianie i rozrastanie na nich krzewów oraz drzew. Dla powstrzymania tego procesu niezbędne jest wprowadzenie zabiegów odkrzaczania z ręcznym usuwaniem wyciętej biomasy, które zastąpią dotychczasowe czynności ekstensywnej gospodarki rolnej. W projekcie zostały przewidziane środki na prace na około 8 ha.

Zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów
Prowadzony na hali Majerz w Hałuszowej kulturowy wypas owiec przyczynia się do zachowania tradycji i utrzymania specyficznej biocenozy pastwiska, ale jednocześnie stwarza zagrożenie dla miejsc rozrodu płazów. W ramach projektu zostanie wykonane jedno oczko wodne, poidła dla owiec, a ponadto zabezpieczone będą wysięki wód z jednoczesną możliwością pojenia owiec.

Usuwanie gatunków inwazyjnych
Człowiek przyczynia się często do rozprzestrzeniania się inwazyjnych obcych gatunków roślin. Rośliny te, pojawiając się w środowisku naturalnym, zagrażają cennym rodzimym gatunkom i zbiorowiskom. Ochrona położonych wzdłuż Dunajca lasów łęgowych i specyficznej dla nich flory będzie się odbywała przez eliminację gatunków obcych – rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego.
Wszystkie działania ochronne zostaną objęte monitoringiem ich skuteczności dla zachowania siedlisk przyrodniczych, gatunków oraz regeneracji pokrywy glebowej.

Dla rozpowszechnienia informacji o sieci Natura 2000 oraz idei dla zachowania ochrony bogactwa przyrody obszaru „Pieniny” planowany jest szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, cykl warsztatów dla nauczycieli, przewodników, flisaków i samorządowców oraz konferencja kończąca projekt podsumowująca doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu. 

Informacje na temat realizowanego projektu znalazły się na stronach:
Pienińskiego Portalu Informacyjnego:
http://www.pieninyinfo.pl/aktualnosci/pieninski-park-narodowy-chce-wykupic-40-hektarow-gruntow-1231
http://www.pieninyinfo.pl/aktualnosci/pieniny-beda-bardziej-dochodowe-i-atrakcyjne-dzieki-projektowi-life-1279

Radia Kraków (tekst oraz audycja radiowa) - http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KORI-9DRN6R

e-góry.pl - http://www.e-gory.pl/index.php/mp3-posluchaj-gor/Newsy-z-gor/Pieninski-Park-Narodowy-wykupi-grunty-prywatne.html

Podhale 24 - http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/27258/Dzieki_unijnym_pieniadzom_beda_chronic_przyrode_w_Pieninach.html

Farmer.pl - http://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/aktualnosci/komisja-inwestuje-281-4-mln-euro-w-projekty-life,44912,2.html