Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Działania

W ramach realizacji projektu planuje się:

1. Zwiększenie możliwości prowadzania zabiegów ochronnych, wyłączenie z gospodarczego wykorzystania lasów poprzez wykup gruntów prywatnych.

2.Zahamowanie sukcesji na nieużytkowanych ekosystemach górskich łąk Polygono-Trisetion i Arrhenatherion elatioris oraz zanikania rzadkich gatunków roślin i zwierząt przez wprowadzenie zabiegów ochronnych (odkrzaczanie, usuwanie nagromadzonej warstwy nierozłożonych roślin - tzw. wojłok roślinny, koszenie i usuwanie biomasy).

  3. Ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze poprzez jego skanalizowanie (remont nawierzchni szlaków i zastosowanie zabezpieczeń przed skracaniem zakosów,schodzeniem ze szlaków.

4. Zabezpieczenie przed zniszczeniem populacji pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum w obrębie wzgórza zamkowego w Czorsztynie (największe stanowisko tego endemicznego gatunku w Polsce i Europie) poprzez zabezpieczenie fragmentu murów zewnętrznych  zamku przed osypywaniem, oczyszczenie murawy kserotermicznej z krzewów i wysokich bylin i wzmocnienie populacji.

5. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych - wyrywanie i niszczenie pędów rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego (Reynoutria japonica i R. sachalinensis) wzdłuż brzegów rzeki Dunajec.

6. Ochrona miejsc rozrodu płazów przed negatywnym wpływem wypasu owiec i wykonanie nowego oczka wodnego.

7. Monitoring stanu „0” przed rozpoczęciem działań objętych projektem oraz ich skuteczności.

8. Promocja projektu (folder informacyjny, gadżety z logo Life+, spotkania informacyjne o projekcie i międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt).