Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Oczekiwane rezultaty

1. Objęcie zabiegami ochronnymi ok. 24 ha łąk i zaniechanie użytkowania gospodarczego w ok. 16 ha lasów na gruntach wykupionych od właścicieli prywatnych.

2. Ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego wzdłuż szlaków turystycznych na długości 1.260 mb.
3. Zahamowanie procesu naturalnej sukcesji na 8 ha muraw kserotermicznych.

4. Zabezpieczenie przed zniszczeniem populacji  pszonaka pienińskiego Erysimum  pieninicum i poprawa warunków siedliskowych w obrębie wzgórza zamkowego – utrzymanie mozaiki muraw i zarośli na powierzchni ok. 0,5 ha.

5. Usunięcie gatunków inwazyjnych wzdłuż Dunajca na odcinku około 10 km – znaczne ograniczenie (o około 50-80%) populacji dwóch gatunków obcego pochodzenia na terenie obszaru „Pieniny”.

6. Pogodzenie wypasu owiec z ochroną miejsc rozrodu płazów: między innymi  traszki karpackiej Triturus montandoni, traszki górskiej Triturus alpestris, kumaka górskiego Bombina variegata (1193)– stworzenie warunków do rozrodu w 5 punktach w rejonie polany Majerz.

7. Przygotowanie końcowego raportu naukowego obejmującego 10 końcowych raportów szczegółowych, dotyczących poszczególnych działań projektu.